مسيگر: هدف ما سكوي جهاني است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســلم مســيگر بازيكن تيم ملي فوتبال ساحلي كشــورمان درباره قهرماني كه در آســيا به دست آوردند و راهي جام جهاني شدند، ميگويد: «مقدماتــي جام جهاني مهمترين مســابقاتي اســت كه در آســيا برگزار ميشود. ما هم خدا را شكر توانستيم همانطور كه پيشبيني كرديم، مقام قهرماني را كسب كنيم. اختلاف گلهاي ما با ساير تيمها نشان داد سطح فوتبال ســاحلي ما واقعا نسبت به آســيا بالاتر است. هدف ما جام جهاني است و اميدوارم بتوانيم يكي از سكوهاي اول تا سوم جام جهاني را كسب كنيم.» مسيگر درباره پاداش 15 ميليوني مصوب شده براي ساحليبازان ادامــه ميدهد: «ما هم منتظريم اين پــاداش و پاداش بازيهاي قبلي كه نايب قهرمان جام بين قارهاي و قهرمان بازيهاي آســيايي شده بوديم را دريافــت كنيم. گفتهاند اين مبلغ را تا قبل از عيد به ما ميدهند و پاداش قهرماني در آســيا هم تا قبل از جام جهاني پرداخت ميشود. ما خودمان را نميخواهيم با فوتبال چمني مقايسه كنيم اما در اين حد هم نباشد كه نگاهها به ســمت ما نيايد. اينطور هم نباشد كه ما قهرمان آسيا شديم و به فرودگاه آمديم اما مســوولان زيادي اينجا نيســتند و تجليل درستي از ما نشد. اميدوارم در آينده شرايط بهتر شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.