تمرين نفت در غياب دايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنــان نفت تهــران بعد از 2 روز اســتراحت ديروز تمرين كردند و اين در حالي اســت كــه علي دايي در اين تمرين غايب بود. دايي ديروز براي حل مشكلات مالي بازيكنان جلسهاي با مسوولان باشــگاه داشت و بايد ديد آيا قســمتي از حق و حقوق بازيكنان قبل از پايان سال پرداخت خواهد شد يا خير. شاگردان علي دايي ظهر ديروز با حضور در ســالن بدنسازي ورزشگاه ســاصد نوبنياد زير نظر مربي بدنساز و ســاير اعضاي كادر فني به كار با وزنه پرداختنــد. بازيكنان پــس از آن دور زميــن چمن و در محوطه پيســت دو به دويدن تمرينــات هوازي پرداختند. تمرينات نفت در ســال جــاري براي آخرين بار در تاريخ 28 اســفند برگزار خواهد شد و بعد از آن تيم به تعطيلات نوروزي ميرود تا با روحيه آماده هفته بيست و پنجم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.