بوستاني: به كيروش ميگويم فروزان را به تيم ملي دعوت كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن فروزان در صبــاي قم آنقدر خوب كار كــرده كه حالا كريم بوســتاني مربي دروازهبانهاي ايــن تيم اعتقاد دارد او بايد به تيم ملي دعوت شــود. بوســتاني با اشاره به عملكرد خوب محسن فروزان در بازي صبا مقابل گســترش فولاد ميگويد: «فروزان مقابل گســترش فولاد عملكردي عالي داشــت و صبا توانســت يــك امتياز بگيرد. او بايد توســط كارلوس كيروش به تيم ملي دعوت شــود چون حق اوست. اگر لازم باشد به كيروش ميگويم فروزان را به تيم ملي دعوت كند».

مربــي دروازهبانهاي صبــاي قم در رابطه با اينكه تيمش در ليگ برتر ميماند يا نــه، ادامه ميدهد: «صبــا با آمدن چند بازيكن باتجربه شــرايط خوبي پيدا كرده و مطمئن باشيد با وجود مشكلاتي كه داريم در ليگ برتر ميمانيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.