حريفان تداركاتي گسترش فولاد مشخص شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم گســترش فــولاد در تعطيلات رقابتهاي ليگ برتر دو ديدار دوســتانه برگــزار خواهد كرد. يكي از ديدارهاي تيم گســترش فولاد پيش از عيد نوروز و ديگري هم در ســال 96 برگزار خواهد شد. شاگردان فراز كمالوند روز جمعه در ورزشــگاه اختصاصيشان به مصاف تيم دسته دومي مليپوشان تبريز خواهند رفت. آنها پس از تعطيلات عيد نوروز هم در تاريخ 5 فروردين 96، ميزبان تيم شــهرداري تبريز خواهند بود. شــهرداري تبريز هم در ليگ دسته دو حضور دارد. نكته جالب در مورد گسترش فولاد اين است كه اين تيم در تعطيلات نوروز فقط يك روز تعطيل خواهد بود كه آن هم روز اول فروردين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.