برگزاري تمرين تراكتور در غياب 3 بازيكن اصلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرين ديروز تراكتورســازي از ســاعت 15 در كمپ اختصاصي اين باشگاه آغاز شد كه 3 بازيكن در اين تمرين حضور نداشتند. محمدرضا اخباري، فرزين گروسيان و خالد شفيعي غايبان تمرين تراكتورسازان بودند. گفته ميشــود محمدرضا اخباري دروازهبان تراكتورســازي به اردوي تيم ملي دعوت شده و به همين خاطر از چند روز پيش در تهران حضور دارد. فرزين گروســيان و خالد شــفيعي هم با اجازه امير قلعهنويي در تمرين امروز حاضر نشــدند. همچنين قرار است شــاگردان امير قلعهنويي طبق تصميم سرمربي تراكتورسازي تا 27 اسفند تمرين كنند و سپس براي تعطيلات نوروز، تعطيل شوند. اين تعطيلي تا 3 فروردين ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.