پرونده 3 بازيكن خارجي تراكتور در فيفا باز است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پروندههــاي طلبــكاران خارجي تراكتورسازي تبريز آنقدر زياد شده كه همچنان مســوولان اين باشگاه درگير حــل آن هســتند. آرش نجفي معاون حقوقي باشگاه تراكتورسازي تبريز در رابطه با توافق اين باشــگاه با 2 بازيكن طلبكار خارجياش ميگويد: «با ديتمار بيــكاي و رايان رمزي بــه توافق اوليه رســيدهايم و به دنبال منابع مالي براي پرداخت مطالبات اين بازيكنان هستيم. تلاش كردهايم تا مطالبات بازيكنان را به صورت قســطي پرداخت كنيم. در حال حاضر به جز اين 2 بازيكن پرونده 3 بازيكــن ديگر )كارلوس كاردوســو، يونس حمزه و آگوستو سزار( در جريان است كه در حال توافق با اين بازيكنان هم هستيم. هنوز با اين بازيكنان فسخ قرارداد نكردهايم و وقتي تمام مطالبات ايــن بازيكنان پرداخت شــد فســخ قراردادشان را امضا ميكنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.