احمدزاده: 2 سال براي قهرماني در آسيا زحمت كشيديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد احمدزاده بازيكن تيم ملي فوتبال ســاحلي كشورمان كه در قهرماني ايران در رقابتهاي آســيايي نقش مهمي ايفا كرد، درباره عنواني كه به دســت آوردند، ميگويد: «ســطح مســابقات خيلي بالا بود چون رقابتهاي قهرماني آســيا و مقدماتي جام جهاني بود. تمام قدرتهاي برتر آســيا مثل امارات و ژاپن حضور داشــتند. ما حدود 2 ســال بود تمرينات خود را براي اين مسابقات برگزار ميكرديم. چند مسابقه بينالمللي مثل جام بين قارهاي و پرشين كاپ بوشهر را شركت كرده بوديم تا آمادگي خود را براي اين مسابقات حفظ كنيم. در نهايت هم خدا را شــكر كه قهرمان شديم. ما تمام سعي خود را ميكنيم كه در جام جهاني روي سكو برويم و از مردم ميخواهيم ما را دعا كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.