هاشمپور: فدراسيون در حد توانش كمك كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس هاشــمپور مربي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران هم در رابطه با پاداش 15 ميليوني فدراســيون ميگويد: «پاداشها برنامه خاص خودش را دارد. فوتســال سوم جهان شــد اما از اين مبلغ هم پايينتر گرفت. تاج و ســاكت نگاه ويژهاي به فوتبال ســاحلي دارند. بازيكنان تيم ملي فوتبال ساحلي هم وقتي وارد زمين ميشوند، با تمام توان خود ميجنگند و كاري به اين مسائل حاشيهاي ندارند. فدراسيون در حد توانش به ما كمك كرده و بايد از ارگانهاي ديگر مثل وزارت ورزش توقع پاداش داشته باشيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.