شفيعي داماد شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خالد شفيعي مدافع تراكتورسازي تبريــز كــه در تمرين ديــروز تيمش غايب بود، به شــيراز رفته تا مراســم جشــن عروســي خود را برگزار كند. شــفيعي كه امروز )سهشنبه( به جرگه متاهلين ميپيونــدد، از امير قلعهنويي ســرمربي خود براي حضور در شهرش شــيراز و برگزاري جشــن ازدواجش چند روزي مرخصــي گرفته و احتمالا بعد از تعطيــلات نوروز به تمرينات باز ميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.