تكذيب محروميت مليپوش فوتسال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فدراسيون پزشــكي ورزشي خبر منتشر شــده مبني بر محروميت يكي از مليپوشــان فوتسال به دليل اســتفاده از مواد نيروزا را تكذيب كرد. مدتي اســت كه خبر محروميت افشين كاظمي، مليپوش فوتسال به دليل مثبت اعلام شــدن نمونه دوپينگش مطرح شــده است. حتي خود كاظمي هم در مصاحبهاش محروميت خود را تأييد كرده اســت. با اين حال اما فدراسيون پزشــكي ورزشي در خبري كه روي ســايت خود منتشر كرده، اعلام كرده: «چنين خبري به هيچ وجه صحت ندارد چرا كه شــوراي صدور راي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ )نادو( هنوز در اين خصوص جلســهاي تشكيل نداده است، در نتيجه اين خبر از اساس كذب بوده و مورد تأييد نادو و فدراسيون پزشكي ورزشي نيست.» در ادامه بيانيه فدراســيون پزشكي ورزشي آمده است: «فدراسيون پزشكي ورزشي همواره رسانهها را از هرگونه گمانهزني و شتاب زدگي پيرامون اخبار دوپينگ برحذر داشــته و بار ديگر از عزيزان همكار در رســانههاي مختلف انتظار دارد، اخبار اين حوزه را صرفاً از طريق پايگاه خبري تحليلي پزشــكي ورزشي ايران دنبال نمايند چرا كه اخبار قطعي و رسمي مربوط به دوپينگ از اين طريق اعلان عمومي ميشود.» درباره كاظمي اعلام شــده بود كه ماده مصرف شده، جزو مواد ممنوعه بوده نه مواد نيروزا و كاظمي بابت اين موضوع خوشــحال بود كه حداقل كيفيت بازيهايش زير ســوال نرفته اســت. حالا هم كه فدراسيون پزشكي ورزشي محروميت او را تكذيب كرده اســت. بايــد منتظر ماند و ديد در نهايت رأي صادر شده از سوي نادو چه خواهد بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.