اولين شكست كاپيتان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين اولين شكســت كاپيتان در فينال بود و اين تصوير نشــانگر اســتيصال او بعد از همه تلاشهايي كه براي قهرماني كرده بود. اعتراض، روحيه دادن به بازيكنان و گذاشــتن تمام انرژي در مســابقه فينال ليگ واليبال بين پيكان و بانك سرمايه جواب نداد و او اولين شكست خود را در فينال تجربه كرد. قبل از اين، معروف با تيمهاي صنام، كاله و متين ورامين در فينال ليگ برتر حاضر شده بود كه تمامي آنها منجر به قهرماني ميشد. او براي اين بازي در تركيب خود غفور كه اصليترين هدفش در ارسال پاس است را نداشت و در ست دوم فرهاد نظري افشار هم مصدوم شد تا دست او براي برد در فينال خالي بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.