روز قهرماني بانوان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با همه كمبودهايي كه در ورزش و فوتبال بانوان بخصوص در ســطح باشگاهي وجود دارد، شادي مضاعفي دارد، جشن گرفتن قهرماني ليگ براي ســتارههايي كه بدون قراردادهايي از جنس قراردادهاي ميلياردي مردان، مردانه ميجنگند. اين شادي را به وضوح ميتوان از لابه لاي خندههاي خالصانه بازيكنان تيم آينده ســازان ميهن نجف آباد و جشــن قهرماني بي زرق و برق شان متوجه شد. بانواني كه ديروز)دوشنبه( براي نخســتين بار قهرمان ليگ برتر فوتبال بانوان شــدند. ورزشگاه دستغيب شــيراز صبح ديروز ميزبان آخرين ديدار هفته بيست و دوم و پاياني ليگ برتر فوتبال بانوان بود، جايي كه آيندهسازان ميهن نجفآباد براي مسجل كردن قهرماني خود در اين مسابقات به مصاف قشقايي شــيراز رفته بود. آيندهســازان در اين ديدار به برتري 5 بر يك رسيد تا با 47 امتياز و بالاتر از شهرداري بم 46 امتيازي و شهرداري سيرجان 45 امتيازي قهرمان ليگ برتر فوتبال بانوان لقب بگيرد. علاوه بر قهرماني آينده ســازان تيم بانوان واليبال بانك ســرمايه هم البته مثل تيم مردان ديروز قهرماني در ليگ را جشن گرفت و با اين حساب بيراه نيست ديروز را روز قهرماني بانوان بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.