بارسلونا بدون نيمار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك روز بعد از شكســت بارسلونا از دپورتيوولاكرونيا، حمله روزنامههاي مادريدي به نماينده كاتالونيا، در نوع خود جالب بوده اســت. بارســلونا بدون ســتاره خود، نتوانست نمايش قدرتمندي مقابل حريف خود داشته باشد. در اين بازي مسي نميتوانست با سوارس غير آماده و نيمار غايب ضعف بدني خــود را پنهان كند و در نهايت بازيكنان بارســلونا نتوانستند آنطور كه بايد و شــايد ظاهر شوند. به دنبال همين شكســت، روزنامههاي مادريــدي به نماينده كاتالونيا حمله مطبوعاتي كرده و در بعد طنز نيز اين تيم را مورد تمسخر قرار دادهاند. روزنامه آس اســپانيا به كنايه از بارســلوناي بــدون نيمار رونمايي كرده اســت. ايــن روزنامه، تصويري از يك شــير غرنــده را در كنار يك بچه گربه منتشــر كرده و در توضيح آن زير عكس شــير نوشته بارسلونا با نيمار و زير عكس بچه گربه نوشــته بارســلوناي بدون نيمار! اين روزنامه با انتشار طنزآميــز اين تصوير در واقع به تأثيــر قابل توجه نيمار در روند نتيجه گيريهاي بارســلونا اشــاره كرده و تيم فوتبال بارســلونا در غياب اين بازيكن را مثل بچــه گربهاي ناتوان دانســته اســت. البته نيمار روزهاي خوبي را در بارســلونا ســپري ميكنــد و قطعــاً جاي خالــياش در ايــن بازي حس ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.