هشدار پليس فتا به شرط بندی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شرط بندي و قمار اينترنتي يكي از اتفاقاتي است كه اخيراً بين اهالي فوتبال بســيار رواج پيدا كرده اســت. حالا ديگر اين شــرط بنديها به چند گروه در اطراف ورزشــگاهها محدود نميشــود و به وجود آمدن سايتهاي پيش بيني نتايج مســابقات فوتبال، كار قماربازها براي شركت در شرطبنديهاي فوتبالي را راحتتر كرده است. اين در حالي است كه نزديك بودن مسابقات جام جهاني به رونق گرفتن بازار شــرط بنديهــا كمك ميكند و بيش از پيش راه سوء استفاده اين افراد از جوانهاي طرفدار فوتبال را باز ميگذارد. بــه همين دليل پليس فتا، هشــدارهايي در همين رابطــه را ارائه داده و از فوتبال دوستان خواسته تا فريب اين تبليغات دروغين را نخورند. پليس فتا در اين هشــدارها اعلام كرده: « اين تبليغات اغوا كننده بيشتر در جهت ترغيب كاربران به انجام درخواست آنها و عضويت در سايت براي پيش بيني نتايج مســابقات و شرط بندي است. فريب سايتهاي فروش بليتهاي مســابقات را نخوريد و فقط از طريق ســايت فدراســيون جهاني فوتبال به آدرس ‪www. fifa. com‬ بليت تماشــاي مسابقات را تهيه كنيد. مراقب سايتهاي مشكوك به فيشينگ باشــيد و حتي الامكان خود آدرس سايت مورد نظر را در آدرس بار وارد كنيد و از كپي كردن يا رفتن به لينكهايي كه در سايتهاي مختلف ارائه شده خوداري نماييد. فريب نرم افزارهاي تبليغاتي مبني بر پخش زنده مسابقات جام جهاني را نخوريد. اينگونه سايتها امكان آلوده بودن به بدافزار را دارند. هرگونه اطلاع رســاني در اين زمينه از طريق منابع رسمي مسابقات و فدراسيون جهاني فوتبال صورت ميپذيرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.