كفاشيان ثبت نام نكرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سال گذشته در چنين روزي نامزدهاي رياست فدراسيون فوتبال وارد رقابت شــدند. در اين بين اتفاق عجيب ثبت نام نكردن علي كفاشيان بود. او كه گفته بود براي ورود به انتخابات تا لحظه آخر صبر ميكند، در آخرين ســاعات خبر داد كه ميخواهد كنار برود. ايران ورزشي هم در چنين روزي با اين تيتر)كفاشــيان رفت و برگشــت( به تصميم او اشــاره داشته است. در همان زمان خيليها معتقد بودند كه او رياست را با دســت پس ميزند و با پا پيش ميكشــد اما در نهايت كفاشيان صندلي رياست را به تاج تقديم كرد و خود نايب رييس فدراسيون شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.