اداي دين به انسانيت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســخت اســت در يك رقابــت ماراتن در شــرايطي با حجاب كامل به رقابت بپردازي كه ساير شركت كننده هايش با لباســي ميدوند كه سنگيني اش به چند گرم ميرسد. با اين حال اما «رهف خطيب» بانوي 33 ساله ســوري تبار كه در دهه 8۰ ميلادي بــه آمريكا آمده، اولين ورزشــكار مسلمان محجبه است كه در ماه آوريل در مســابقات دو ماراتن در شــهر «بوســتون» آمريكا شركت ميكند. اين ورزشــكار مســلمان كه صاحب ســه فرزند است، بهعنوان عضوي از تيم ويژه بانوان در مســابقات ماراتن بوســتون شــركت ميكند. تيم ويژه بانــوان به افتخار پنجاهمين سالگرد حضور اولين زن در مسابقات ماراتن بوستون، امسال در اين مسابقات شركت ميكند. خطيب در گفتوگو با شــبكه «ان بي سي نيوز» درباره حضــورش در ايــن رقابتهــا گفته: «مــن ميخواهم تصورات نادرســت ]در مورد زنان مســلمان[ را در هم شــكنم. ايــن راه و روش من بــراي اداي دين خود به رشــته ورزشــي دو و نيز در كل به انســانيت است. از زمانــي كه متوجه اهميت مســابقات ماراتن بوســتون براي دوندگان شدم، تصميم به شركت در اين مسابقات گرفتم تا ثابت كنم كه مردم اشــتباه ميكنند و نشــان دهم كه زنان باحجاب ميتوانند و در مســابقات ماراتن شركت ميكنند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.