اخمهاي آقاي هميشه خندان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســاحلي بازان بعد از قهرماني آســيا، بامداد ديروز)دوشنبه( به كشور بازگشتند و مورد اســتقبال مسوولان فدراســيون قرار گرفتند. شايد همين چهرههاي خندان و شــادي قهرماني و دستههاي گلي كه بين مســوولان و اعضاي تيم فوتبال ســاحلي رد و بدل ميشــد، اخمها و ناراحتي علي كفاشــيان را بيش از هر زمان ديگري برجســته ميكرد. آقاي هميشــه خندان فوتبال كه حتي در مراســم و جلسات رسمي و جدي هميشــه لبخند به لب داشته و با خنده پاسخگوي همه بود، بعد از اينكه همراه با كاروان فوتبال ساحلي از مالزي برگشت، رفتار عجيبي داشــت و به شــدت ناراحت بود. عجيبتر از چهره ناراحت كفاشيان، برخورد سردي بود كه او بعد از رسيدن به فرودگاه با محمدرضا ساكت )مدير تيمهاي ملي فدراســيون فوتبال( داشــت. او حتي حاضر نشد در عكس دســته جمعي ســاحلي بازان حاضر شود و زودتر از بقيه هم فرودگاه را ترك كرد. كفاشــيان كه مشــخص نبود از چه چيز ناراحت است، به درخواست خبرنگاران براي مصاحبه هم پاسخ منفي داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.