اين بار از خارجيها گل نميخورند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرســپوليس صاحــب بهترين خط دفاعي ليگ برتر اســت امــا در دو بازي قبلي آسيايي خود سه گل دريافت كرده است كه دو تا از آنها را بازيكنان خارجي حريف زدهاند. گل بازي با الهلال از روي يــك ضربه كرنر به دســت آمــد اما دو گل بازي با الوحده با اشــتباه مدافعان و دروازهبان سرخها رقم خورد تا مشخص شود بازي در آسيا و بازيكنان خارجي كه از هر موقعيت نصفه و نيمه ميتوانند گل بسازند دشــواريهاي خاص خودش را دارد. امروز هم پرسپوليس مقابل تيمي بازي ميكند كه پــر از بازيكن خارجي و باتجربه اســت كه هر كدام ميتوانند خطرنــاك باشــند. كاشــتههاي تاباتا و هونگ ميون جين كرهاي و البته ضربات آخر سرخيو گارســيا و حتي سباستين ســوريا ميتواند خط دفاع پرســپوليس را بــه زحمت بيندازد. طــي چند هفته گذشــته به نظــر ميرســيد مدافعان و دروازهبان پرســپوليس تا حــدودي به لحــاظ فردي افت كردهانــد و اين روي كيفيت كلي تيم تاثير گذاشــته اما اگر انصاري باشد و تيم با همان آرايش بازي قبلي به ميدان برود ميتوان انتظار ثبت اولين كلين شيت آسيايي را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.