پيمان د او ك ش اكسبتيارریلرولاوكوویینچيمشمخکصتدتيم ملی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يكــي از مهمتريــن خبرهايي كه از نشســت خبري معمولي كولاكوويچ بيــرون آمد خبر انتخاب دســتيار اين مربي خارجي بود. كولاكوويچ همانطور كه پيش از اين هــم داورزني خبرش را داده بــود، پيمان اكبــري را به طور رسمي به عنوان دستيار اولش انتخاب كرد. كولا درباره انتخاب دســتيارانش گفت: «دســتيار اول من قطعا پيمان اكبري خواهد بود. دو نفر ديگر هم قرار است به ما اضافه شوند كه از دستياران سابق من هستند. دستيار اول تيم ملي كنوني صربستان و بدنسازي كه قبلا با وي كار كردهام هــم كنار من خواهند بود. مــن براي مربيــان ايراني احترام قايلم و خودم درخواست كردم اكبري دستيار من باشد. او دانش خوبي دارد و ارتباط مناسبي با ساير مربيان ايراني دارد و كمك ميكند تا با شرايط بهتر آشنا شوم ».

اكبــري در ســالهاي گذشــته ســرمربيگري تيمهاي ملي ب، اميد و دانشــجويان را هم در اختيار داشت و با پيكان هم در رقابتهاي باشگاههاي آسيا و جهان شركت كرده و حالا قرار اســت جايگاه جديــدي را در دوران مربيگرياش تجربه كند.

پيمــان اكبري پس از خداحافظي از دوران بازيگــري در ســال 8۹، بلافاصلــه بهعنــوان ســرمربي روي نيمكت پيكان نشســت و همان ســال اول هم به قهرماني در ليگ برتر و جام باشگاههاي آسيا رسيد. او از آن سال تا امروز هدايت پيكان را بر عهده داشته و دو قهرماني ديگر هم به همراه اين تيم به دســت آورده و يك عنوان ارزشمند سومي جام باشــگاههاي جهان را هم يدك ميكشد.

اكبري در سالهاي اخير هدايت تيمهاي ب، اميد و دانشــجويان ايران را هم در اختيار داشــته و اين بار قرار اســت براي اولين بــار در جايگاهي به جز بازيكن و سرمربي در واليبال ايران فعاليت كند.

نكته جالــب درباره كارنامه پيمان اكبري دقيقا همين جاست كه او بدون اينكه دستياري مربيان مطرح ايراني و يا خارجي را در كارنامه داشــته باشد يكــي از موفق ترين مربيان ليگ ايران شد و حالا هم پس از چند سال سرمايه گذاري توسط فدراسيون، دستيار اول سرمربي تيم ملي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.