پيكه:پيروزي حق دپورتيوو بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بارســلونا نگذاشــت خوشــحالي هوادارانش از بازگشــت تاريخيشــان در پيروزي ۶ بر يك برابر پاريســنژرمن در ليگ قهرمانان اروپا ادامه داشته باشد چون چهــار روز پس از آن در لاليگا 2 بر يك به دپورتيــوو لاكرونيا باخت و صدر جدول را از دست داد.

با اين حال به نظــر جرارد پيكه برد تيمش برابــر PSG آنقدر مهم و با ارزش بوده است كه هواداران او و همتيميهايش را به خاطر باخت در رياســور ببخشــند. پيكــه در پايان بازي گفــت: «در كاتالونيا همه ترجيح ميدادند كــه ما به بازيمان برابر پاريســنژرمن برگرديم حتي اگر به دپورتيوو ببازيم. با وجود اين شكســت ما تا آخر به جنگيــدن ادامه ميدهيم چون هنــوز هفتههاي زيــادي تا پايــان لاليگا باقي مانده اســت. ما هنــوز براي قهرماني در ليگ فرصت زيــادي داريم. اين ورزش است، نه ماشين. بعد از عملكردي كه برابر پاريسنژرمن ارائه كرديم، ميدانستيم كه نتيجه گرفتن از لاكرونيا كار سختي است. بايد به دپورتيوو بابت بازي خوبش تبريك بگوييم. اين پيروزي حقشان بود».

پيكــه ادامــه داد: «ايــن باخت يك پسرفت است اما در ماههاي اخير ثابت شد كه همه تيمها ممكن است امتياز از دست بدهند. دپورتيوو هم اواســط هفته گذشته بازي داشــت. نميخواهيــم بهانه بياوريم. همه تيمها چنين برنامهاي دارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.