تيم جوانان مقابل تيم زندي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم جوانان در سفر 26 اسفند خود به شهر هامبورگ سه بازي دوستانه برگــزار خواهد كرد كه يكي از اين بازيها ديدار با تيم زير 23 ســال ســن پائولي خواهد بود. تيمي كه چند صباحي اســت فريدون زندي بازيكن سابق استقلال و تيم ملي را بهعنوان مربي به خدمت گرفته است.

ســن پائولي كه منطقهاي در شهر هامبورگ اســت براي ايرانيها تيم شــناخته شدهاي است. به اين خاطر كه به مدت دو فصل عليرضا منصوريان در ايــن تيم بازي ميكرد و به همراه اين تيم از بوندس ليگاي B به بوندس ليگاي A صعود كرد.

نكتــه جالب اينكه عليرضا منصوريــان در برههاي كه به همراه اين تيم در بوندس ليگاي B بازي ميكرد شــرط كرده بود در صورت صعود تيم به بوندس ليگاي A ســر خود را با تيغ خواهد تراشيد كه با صعود اين تيم اين كار را انجام داد و بعد از اين اتفاق هميشه موهاي سر خود را با تيغ ميتراشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.