درخواست از جادوگر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«سلام علي كريمي. ما پول نداريم بريزيم به حساب باشگاه محبوبمون به جاي ما 15 هزار تومان بريز به حســاب باشــگاه پرســپوليس. با تشكر، شاهين و شــايان جلالي.» عكس پسربچهاي كه اين تقاضا از علي كريمي را روي برگهاي نوشــته و جلوي صورت خود گرفته، در صفحات مختلف شبكههاي اجتماعي ديده ميشود و پيامهاي زيادي دارد براي مسوولان فوتبال و بخصوص باشگاه پرسپوليس. درســت است كه از دســت خط اين نوشته مشــخص است كه اين پســربچه خودش چنين درخواستي را ننوشته اما تلنگري است براي مسوولان باشگاه پرسپوليس كه براي حل مشكلات خود به هواداران شماره حساب دادهاند و از آنها درخواست كمك كردهاند. بدون اينكه براي اين هواداران عاشق ذرهاي احترام قايل شوند و حداقل در ازاي خدماتي هرچند ناچيز از آنها طلب پول كنند. حالا اين پسر بچه هم از علي كريمي خواسته تا به جاي او به باشگاه محبوبش كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.