پول بی زبان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - هومن جعفري ‪Houman Jafari‬

از طنزنويســي كه يك ســاعت فرصت دارد تا طنزش را بنويســد و بعد در اين ترافيك شــب عيدي، برود كنســرت احســان خواجه اميري در برج ميلاد، انتظــار داريد طنز هم تحويلتان بدهد؟ شــب عيدي صد و چهل پول بليت داده ام. بنشينم براي شما طنز چه بنويسم؟ اين همه براي شما طنز نوشــتم چه گلي به سرم زديد؟ يكي از شــما يكدفعه آمــد دم در تحريريه، در حمايت از ما خودسوزي كند؟ يكي از شما آمده شب عيد هفت ميليون، به ما قرض بدهد؟ يكي از شــما تا الان آمده بگويد اين سوييچ ماشين شاسي بلند، شب عيدي برو ويلاي شمال؟ يكي از شــما در حمايت از ما زنگ زده به مالي اينجا كه آقا شــما چرا از حق التحرير ناچيز اين بنده خــدا، به آن ميمونه كه رفت فضا حقوق داديد؟ من بيايم شــب عيدي صد و چهل هزار تومان، وجه رايج مملكت را بريزم داخل جوب؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.