كذب محض

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خبر آمده نخســتين دوره آموزشــي سقوط آزاد در ايران قرار اســت برگزار شــود! به نظر من اين خبر كذب محض اســت! نخستين دوره كجا بود؟ الان سالهاســت در ورزش ايران مشغول تدريس و گرفتن جشــن فارغ التحصيلي سقوط آزادكاران ورزش هســتيم! همين عباس آقا جديدي امسال بزرگترين ســقوط آزاد ممكن را تجربه كرد. سال قبل ترش آقاي رضازاده! تازه باشــگاهها به كنار، مديرها به كنار، مربيها به كنار، بازيكنها به كنار! اين همــه آدم متخصص در ســقوط داريم. اصلا مربي داشتيم تخصصش در انداختن تيمها از ليگ برتر به ليگ دسته اول بود. انصافا هم بسيار احترام داشــت. اين همه متخصص سقوط آزاد داريم بعد خبر ميزنند نخســتين دوره سقوط آزاد! سر چه كسي را كلاه ميگذاريد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.