فقط 6 ماه؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين همه خودشــان را كشــتند كه با ســروش رفيعي قــرارداد امضا كنند، بعد با طرف 6 ماهه بســتند؟ اين همه سر سروش رفيعي مملكت را به جان هم انداختند كه بايد بيايد پرسپوليس، بعد فقط و فقط 6 ماه؟ از الان طرف را با دست خودشــان گذاشــتهاند داخل ويترين تبليغاتي تمام عيار پرســپوليس و ليگ قهرمانان آسيا و بعد هم اميدوارند فصل بعد هيچ تيمي در قطر و تركيه – حالا نميگوييم آلمان و هلند و اتريش و فرانســه و بقيه ليگها – ايشان را نخواهد تا بتوانند در پرســپوليس نگهش دارند؟ من جاي برانكو بودم تا تمديــد نكند بازياش نميدادم! طارمــي اول فصل بعدتان را با دســت خودتان بزرگ نكنيد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.