رونوشت به مديران و مربيان و اعضاي هيات مديره

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين هم جمله اسپالتي: «فكــر ميكنم مــن به باشــگاه لطف كــردم و قــرارداد جديــدي امضا نكردم و آنهــا هم از اين بابت خوشحال هستند. ســال گذشته آنها رودي گارسيا را اخراج كردند و بايد 3 سال از قراردادش را پرداخــت ميكردند. من به آنها لطف ميكنم و تمديد نميكنم » اگر بعضــي از مديران و مربيــان و اعضاي هيات مديــره هم لطف كنند تمديــد نكنند و بروند پي كارشان، ممنون ميشويم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.