گوارديولا: بخت صعود سیتی و موناكو برابر است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســرمربي منچسترســیتي اعتراف کرد تیمش امشب بازي ســختي برابر موناکو در لیگ قهرمانان دارد و نباید خودش را از پیش صعود کرده بداند. منچسترســیتي در بازي رفت توانست با نتیجه پرگل 5 بر 3 حریفش را شکست بدهد. پپ گواردیولا در کنفرانس خبري پیــش از بازي :گفت بــه« بازیکنانم هشدارهاي لازم را دادم که هیچ چیز از پیش قطعي نیست. موناکو بازیکنان خوب و گلزني دارد. آنهــا در بازي رفت نشــان دادند تیم قدرتمندي هستند. زدن سه گل در انگلیس نشان دهنده این موضوع است. اگر براي دفاع کردن به فرانسه برویم به مشکل خوریم.مي اکنون شانس دو تیم براي صعود برابر است و ما باید بتوانیم در فرانسه هجومي بازي کنیم و گل ».بزنیم ســرمربي منچسترســیتي در پایــان :گفت موناکو« بازیکنان خوب و گلزن زیــادي دارد ولي ما انگیزه زیــادي داریم تا بتوانیم به مرحله بعد راه پیدا کنیم. در چهار بازي گذشته، ســه بار کلین شیت کردیم و خوشبختانه به ثبات خوبي در دفاع رسیدیم. امیدوارم برابر موناکو در بازي برگشت نتیجه لازم را کســب ».کنیم گواردیولا بعد از بازي رفت هم گفته بود کــه اگر تیمش موفق به گلزني در فرانســه نشــود، با توجه به قدرت تهاجمي موناکو حذف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.