تمامسنگهوادارانتسعيد:بي گذاشتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسن سعيدبيت بعد از تساوي تيمش مقابل لخويا قطر، اينطور حرف :يزندم از« قبل يدانســتيمم بازي ســختي در پيش داريم. لخويا از لحــاظ بازيكن، امكانات و.. شــرايط خوبي داشــت. با تدابير كادرفني توانســتيم خيلي زود به گل برســيم اما از گلي كه زديــم محافظت نكرديم. چيزي از ارزش تيم ما كم يشــود.نم اين تك امتياز هم ما را صدرنشــين حفظ كــرد. هواداران سنگ تمام گذاشــتند اي كاش سه امتياز را يگرفتيمم و به آنهــا عيدي ».يداديمم مهاجم استقلال خوزستان در مورد گلي كه به ثمر رساند، :يگويدم از« قبل بازي گفتم مهم اين نيست كه كدام بازيكن گل يزندم مهم اين اســت كه تيم برنده شود. گلي كه زدم حاصل تلاش تمام بازيكنان ».بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.