سرداربرانكو: می تواند به دایی برسد

هر از گاهي هاييمصاحبه از برانكو ايوانكوويچ در هايرسانه اروپايي منتشر شودمي كه تواندمي براي هواداران پرپسوليس جالب باشد. شايد اگر اين مصاحبهها مختص تهاساي و ههايروزنام ورزشي كرواسي بود زياد تعجب كرديمنمي و گفتيممي تهاكروا دارند مربيان شان را تبليغ كنندمي و

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايت اســپورت فرانســه با برانكو ايوانكوويچ هعنــوانب يك مربــي موفق از بالــكان در خاورميانه هايمصاحبــ انجــام داده كــه شهايــيبخ از آن را يخوانيد:م آقاي برانكو درباره دوران يتانفوتبال به ما بگوييد.

من فوتبالم را در تيم شــهر كوچك واراژدين شروع كردم. ۱۳ فصل در ليگ يوگسلاوي بازي كردم. فوتبالم را در ۱۷ ســالگي شروع كردم و تا ۳0 سالگي بازي كردم و كم كم به فكر مربيگري افتادم. شــما جزو افرادي هســتيد كــه دوران تانفوتبالي را در يك باشــگاه گذرانديد. اين اتفاق در حال حاضر خيلي كم رخ دهد.مي اين مساله را چگونه توضيح مي دهيد.

در آن زمان وقتي جوان بودم و در يوگسلاوي ســابق بازي يكردمم بازيكنان يتوانستندنم تا وقتي حداقل 2۸ ســال سن داشتند كشــور را ترك كنند. اين قانون باعث شــده بود تا بازيكنان اكثرا در همان هايتيم خود باقي بمانند. من پيشــنهاد داشتم ولي ترجيح دادم كه به دانشــگاه بروم در حالي كه فوتبال بــازي يكنم.م مــن در دانشــكده فيزيوتراپي درس هامخواند و همين طور هايكلاس مربيگري را نيز طي ام.كرده در آن زمان گواهينامه اروپايي وجود نداشت و هر كشــوري امتحان مخصوص خود را داشــت. در سطحي كه من در آن بودم بالاترين سطح موجود بود كه توانستم با متي ملي كشورم همكاري كنم.

در سال ۹۸ در حالي كه هايبحران سياسي وجود داشــت به عنوان مربي تيم ملي فعاليت داشتيد، آن را چطور ارزيابي مي كنيد؟

اگر در نظــر بگيريد كه كرواســي تنها چند سال بود به اســتقلال كامل رسيده بود فهميديدمي كه عملكرد ما در جام جهانــي ۹۸ قالعادهفو بود. ما در آن ســال در جام جهانــي خيلي خوب كار كرديم ولي متاســفانه در بــازي هنهايينيم برابر فرانســه با درخشــش تورام شكســت خورديم. يدانستيمم كه اوضاع در كشــور چطور اســت ولي ما كار زيربنايي و خوبي در فوتبال كرواســي انجــام داديم. در كنار ميروسلاو بلاژويچ تيم خوبي براي يورو ۱۹۹۶ و براي جام جهاني ۱۹۹۸ داشتيم. بازيكنان بزرگي از آن تيم بيرون آمدند و بعدها در مهــايتي صاحبنام اروپايي بازي كردند. بوكســيچ، داور شــوكر، پروســينچكي، اســتيماچ و بيليچ از جمله اين بازيكنــان بودند كه بعدهــا به مهاييتي همچون ميــلان، يوونتوس، لرئا مادريد و مارســي رفتند. بازيكنان جوان و خوبي در تركيب ما وجود داشتند. كار با بلاژويچ چطور بود؟

بلاژويچ ترمسن از من بود و به خاطر مربيگري در نانــت معروف بود. وقتي او ســرمربي زاگرب و در ادامه متي ملي شــد از من خواســت تــا به او كمك كنم. من قبلا در تيــم وارتكس مربيگري يكردمم و پيشــنهاد او را قبول كردم. فهميدم كه هايشباهت زيادي بين ما هســت. ما هفت سال در كنار هم در تيم ملي بوديم و وقتي او پيشــنهاد مربيگري از تيم فوتبال ايران داشت بار ديگر از من دعوت كرد تا به او بپيوندم. من آن پيشــنهاد را هم قبول كردم، چون ميخواستم براي اولين بار يك فضاي متفاوت نســبت به كرواسي را تجربه كنم. كار در متي ملي فوتبال ايران تجربه بزرگي براي من بود.

درباره حضورتان در چيــن براي ما توضيح دهيد.

شهرآورد فوتبال ايران مثل بارسلونا و لرئا مادريد است. جوي كه در ال كلاسيكو وجود دارد در شهرآورد ايران هم ديده م يشود.

دوران خوبي در چين داشتم و توانستم قهرماني در ليــگ را تجربه كنم. ۱۳ امتياز بــا تيم دوم جدول هبنــديرد فاصله داشــتيم. وقتي مــن در ليگ چين بودم هاباشــگاه تازه ايحرفه شدندمي و اقدام به جذب بازيكنــان خارجــي يكردند.م در آن زمان بســكتبال همچنان ورزش محبوب هاچيني بود ولي در لحا حاضر با خريدهاي زياد و گذاريسرمايه كلان فوتبال در ليگ چين ترپيشرفته از گذشته شده است و من فكر يكنمم بتوانند در آينده نيز بهتر شوند.

در لهايســا نه چندان دور بازيكنان زياد ايراني لژيونر يشدندم ولي امروزه تعداد آنها كم شده است، دليل اين موضوع را چه دانيد؟مي

آن هازمان بازيكناني همچون علي دايي، مهدوي كيــا، كريم باقري و خداداد عزيــزي به هايتيم بزرگ اروپا رفتند، چرا كه اين شــانس را داشــتند تا بتوانند درآمدزايي كنند. امروز شرايط فرق كرده است. وقتي در ليــگ داخلي هايپول كلاني يدهندم و بازيكنان حس يكنندم بهتر اســت در همين جا باقي بمانند، به اروپا يروند.نم براي مثال كســي كه ۴00 هزار دلار در ايران پول در يآوردم ديگر انگيزه ندارد تا به اروپا برود. به نظر من همين باعث شده تا خيلي از بازيكنان ايراني امروزه قيد رفتن به اروپا را بزنند. در ايران برخي از ههاباشــگا دولتي هستند و هايباشگاه كمي هم خصوصي هستند. همه به دنبال حامي مالي هســتند تا فعاليت كنند. در واقع همه به دنبال منابع مالي هر چه بيشــتر يگردندم و اين آســان نيســت. قيمت نفت پايين آمده و همين داريباشگاه را در ايران سخت كرده است.

نظر شما درباره ســردار آزمون، ستاره تيم ملي فوتبال ايران چيست؟

آزمون بازيكني با هايتوانايي بســيار زياد است. من فكــر يكنمم كه او بتواند به ســطح علي دايي نيز برســد. او فقط بايد كار كند و به پيشــرفتش فكر كند. آزمون بازيكني است كه تواندمي كارنامه فوتبالي خيلي خوب و موفقي را داشته باشد.

در ايــران مربيان خارجي زيــادي فعاليت كنندمي كه يكــي از آنها كارلــوس روش،كي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران است، به نظر شما حضور مربيان خارجي در فوتبال ايران مفيد بوده؟

مردم ايران بســيار با ادب هستند و يهاخارج را دوســت دارند. به كســاني كه به كشورشــان كمك كنند احتــرام يگذارند.م من خودم هيچ مشــكلي در اينجا هام.نداشــت در فرانســه، آلمان، ايتاليا، كار كردن براي مربيان خارجي اصلا راحت نيست و هميشه ميان مربيان داخلي و خارجي درگيري به وجود آيد.مي ولي در ايران اين شــرايط فرق يكندم و اينجا شرايط خيلي بهتر اســت. البته كسب هنتيج هم براي مربيان خارجي اهميت دارد.

نظر شــما درباره ليگ ايران و مقايسه آن با ديگر گهالي چيست؟

هاخيلي شــايد فكر كنند كه ليگ ايران ضعيف و بي برنامه اســت ولــي در حقيقت اين طور نيســت. بازيكنان خــوب و زيادي در ليگ ايــران حضور دارند و ديگر اســتاندارد بازيكنان بالا رفته است. سطح ليگ ايران بسيار خوب اســت. براي مثال توانممي بگويم كه سطح ليگ ايران از ليگ كرواسي بالاتر است. شهرآورد فوتبال ايران مثل بارســلونا و رئال مادريد است. جوي كه در لكلاســيكوا وجود دارد در شــهرآورد ايران هم ديده شود.مي در ايران هواداران فقط از شانتيم حمايت يكنندنم بلكه در كنار باشــگاه زندگي يكنندم و نفس يكشند.م

اينجا در ايران برنده شدن در شهرآورد حتي ترمهم از قهرماني در ليگ براي يهاخيل محسوب شود.مي تنها تفــاوت اينجا با جاهاي ديگر اين اســت كه خشــونت كمتري ديده يشــودم و مردم احترام يگذارند.م براي برخــي از هابازي از يك روز قبل تماشــاگران در كنار ههاورزشگا هستند ولي مشكلي ايجاد يشود.نم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.