پورموسوي: اين تساوي ارزشمند بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيد ســيروس پورموســوي بعد از تســاوي مقابــل لخويا قطــر اينطور حرف :يزنــدم خدا« را شــكر در اين بازي بزرگ ســربلند از زمين خارج شــديم. دوســت داشــتيم در آخرين بازي سال برنده شويم. اين تساوي ارزشمند بود. فوتبال رو به جلو بازي كرديم و به دنبال بــرد بوديم. مقابل حريف ايحرفه بازي كرديم.مي خوشحاليم در صدر جدول هســتيم و با تلاش بيشــتر توانيممي نتايج بهتري بگيريم و شرايطمان را بهتر ».كنيم او در پاسخ به اين سوال كه شانس كدام هاتيم را براي صعود به مرحله بعد بيشــتر يداند،م :يگويدم كار« بسيار ســخت اســت. با توجه به نتايج سه بازي اول شــانس اول صعود استقلال خوزستان و لخويا ».هستند

او دربــاره بــازي معتقد :اســت دو« موقعيت صددرصد داشــتيم و يتوانستيمم برنده شــويم. اين بازي چيزي از شهايارز تيــم ما كم يكند.نم از ههارســان به خاطر پوشش خبري مشكلات استقلال خوزستان و از هواداران به خاطــر حمايت از مانتيم تشــكر ».كنممي اســتقلال خوزســتان با تســاوي كه در مقابل لخويا كســب كرد ۷ امتيازي شــد و همچنان صدر گروه خود را در اختيار دارد. اين تيم با مشكلات زيادي هروروب اســت، با وجود اين توانســته نتايج خوبي در آسيا كسب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.