استقلالناجوروصلهافشين خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هر چند ممكن اســت سيروس پورموسوي سرمربي استقلال خوزستان بخواهد هايفرصت بيشــتري براي احيا شدن افشين به او بدهد اما با بازي كه از آرش افشــين در ديدار اســتقلال خوزستان و لخوياي قطر ديديم، به خوبي نمايان شــد كه اين بازيكن وصله ناجور اين تيم است. چرا كه ساير شــاگردان پورموسوي در برابر تيم صدرنشــين قطر بهترين عملكرد را داشــتند و بارها و بارها، آرش افشــين را در موقعيت گلزني قــرار دادند اما اين بازيكــن تمام هافرصت را به راحتي از دست داد. افشين آنقدر بد كار كرد كه اولين تعويضي پورموســوي شد و در دقيقه ۶۶ جاي خود را به علي اصغر عاشــوري داد. به نظر رسدمي اگر پورموسوي در تركيب اصلي تيمش به جــاي آرش از اين بازيكن يا حتي نانگ بهره يگرفتم يتوانســتم نتيجه بهتري كسب كند. متاســفانه آرش افشين چند ســالي است كه با وجود تهايفرص مختلــف در هايتيم متفاوت هرگــز نتوانســته به روزهاي اوج خود برســد و همچنــان در گلزني ناكام مانده اســت. او پيش از ايــن در مهاييتي مثل ملــوان و... نيز ناموفق بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.