پيرواني: اول ارديبهشت همه بازيكنان را ميخواهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم جوانان خود را براي حضور در جام جهاني آماده يكند.م اميرحسين پيرواني، سرمربي جوانان درباره شرايط اين تيم :يگويدم از« روز ۲6 اسفند بــه اردو رويم.مي اردويي 10 روزه در آلمان كه ســه بازي تداركاتي در آن گنجانده شــده. بعد از آن هم به ايران بر يگرديم.م امخواسته از كميته فني فدراسيون اين بود كه تمام بازيكنان را از تاريخ اول ارديبهشت در اختيار داشته باشيم كه مورد موافقت قرار گرفت. به هميــن دليل بازيكنان تيم ملــي جوانان، دو هفته مانده به پايان ليگ در اردوي ۲1 روزه شركت خواهند كرد تا آماده حضور در جام جهاني جوانان ».شويم

اميد نمــازي، مربي تيم جوانــان آمريكا است. تيمي كه مثل ايران به جام جهاني صعود كرده. پيروانــي درباره احتمال همگروهي ايران و آمريكا و جدال با نمــازي :گويدمي به« اميد نمازي تبريك گويم.مي هموطن ما كه توانست هعنوانب يكي از اعضاي كادر فني جوانان آمريكا بــه جام جهاني صعود كند. قطعا امكان همگروهــي ما با آمريكا وجود دارد. اميدوارم اگر با آمريكا همگروه شــديم، هر دو تيم بازي ايجوانمردانه انجام بدهنــد. به هاايراني اين قول را دهممي كه با تمام وجود در اين بازي حاضر شويم و بهترين عملكرد را ارائه بدهيم. قطعا يك بازي خوب و جذاب همراه با موفقيت را ما رقم خواهيم ».زد

برنامه يهايباز ممليتي در مقدماتی جام جهانی 2018

جشنبهپن 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردين 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت 1۷:30 سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 1۹ شنبهپنج 9 شهريور 1396 هجنوبي....................................................................................كر ايران، ساعت 1۷ سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.