دژاگه: مشكلي براي كمك به ولفسبورگ ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشحس مثل همان حس ســالهاي قبل بود. لهاسا در ولفسبورگ درخشید و حالا خواهدمي روزهــاي خوبش را در بازگشــت تكرار كند. اشــكان اين روزها حس يك كــودك را دارد. از ديــدن دوستان ياشقديم ذوق زده شده. او مدام :گويدمي كاري« كنممي كه هواداران و مربیان، از اينكه به من اعتماد كردند پشیمان نشــوند. امآمده تا دوباره روزهاي خوبم را تكرار كنم و همان اشكاني باشم كه انتظارش را ».داشتند

هر چنــد اشــكان در روزهــاي ابتدايــي به دلیل صادر نشــدن آي تي ســي يتوانستنم براي ولفسبورگ به میدان بــرود اما حالا براي تكرار روياهايي كه در ســر دارد هاينقشه زيادي كشیده اســت. او از سال عجیبي كه پشت ســر گذاشت صحبت :كندمي وقتي« با پیشــنهاد بازگشت به ولفسبورگ مواجه شدم از خوشــحالي خوابم يبرد.نم من خاطرات زيادي در ايــن تیم داشــتم. كمتر مهاييآد وجــود دارند كه از بازگشــت به عقب خوشحال شوند اما من شاد بودم. از قطر تا آلمان مســیر كوتاهي بود، براي من كه اينطور ».گذشت

يهاخیل معتقدند دژاگه آن بازيكن ســابق نیست و بازي در قطر كمك زيادي به او نكرده. دژاگه :گويدمي انتقاد« همیشه هســت. دانمنمي در اين مورد بايد چه حرفي بزنم اما مشــكلي براي كمك به تیم ندارم. آســیب امديدگي در حال بهبود است و انگیزه بســیاري دارم بــه تركیب ولفسبورگ اضافه شوم و براي بقاي اين تیم در بوندس لیگا تلاش كنم. كار كمي ســخت اســت اما توانمي هاياتفاق خوبي را رقم ».زد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.