اول هايبازي كشورهاي اسلامي بعد قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرتابگر ديسك ايران در هايرقابت قهرماني آسيا و يهايباز كشورهاي اسلامي شركت يكند.م احســان حدادي كه چند دوره است در هايرقابت دووميداني قهرماني آســيا شــركت يكند،نم ســال آينده در اين ههامســابق حاضر يشود.م نايب قهرمان پرتاب ديســك المپيك لندن بر خلاف خيلي از ورزشــكاران كــه يخواهندنم در هايبازي كشــورهاي اسلامي شركت كنند، سفر به باكو را نيز در اشبرنامه قرار داده است. حدادي كــه در حال حاضر با مربي خود هادي سپهرزاد در قطر اردو زده است تا پايان سال 95 به ايران بــر يگرددم و اردوي بعدي خود را در كيش يا آفريقاي جنوبي برگزار يكند.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.