كبدي جزو 11 فدراسيون برتر كشور است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون كبدي معتقد اســت كبدي جزو 11 فدراسيون برتر كشــور است. محمدرضا مقصودلو رييس فدراسيون كبدي با اشاره به حضور 18 تيم در هايبازي آســيايي و آوريمدال اين رشــته :گويدمي مساعدت« وزارت ورزش و جوانان موجب كســب دو مدال در هايبازي آســيايي شد. ما جزو 11 فدراســيون برتر هستيم و بايد قدر اين جايگاه را دانست و براي توسعه بيشتر اين ورزش تلاش ».كرد

او بــه برگزاري مســابقات آســيايي به ميزباني مشــهد مقدس به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اســلام اشاره كرد و ادامه :داد مسابقات« قهرماني آســيا بانوان و آقايان از 26 فروردين 96 آغاز و تا 2 ارديبهشت ادامه ».دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.