نشان جوانمردي بر سينه مهرآيين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشــان زرين جوانمردي به حاج محمد مهرآيين با حضور مديران عرصه ورزش و سياســت به ميزبانــي انجمن حاميان فرهنگ و مــرام پهلواني در كتابخانه ملي اهدا شــد. مراســم آيين« »مهرآيين به پــاس هايمجاهدت پيشكســوت ورزش، رييس اسبق هايفدراســيون جودو، كاراته و تكواندو و مشــاور كنوني فدراسيون هايورزش جانبازان و معلولين با حضور جمعي از تهايشــخصي سياسي و ورزشي از حجت الاسلام دعايي، اسدا... بادامچيان، حسن غفوري فرد، محسن رفيق دوســت، محمود گودرزي، پولادگر رييس فدراســيون تكواندو، حميد رضا گرشاســبي عضو هيات مديره پرسپوليس و محمود يوفاخســرو رييس كميته ملي پارالمپيك برگزار شد. در اين مراسم از كتاب آيين مهرآيين و ســرديس برنزين مهرآيين رونمايي شد كه اين اثر در موزه كميته ملي المپيك نگهداري خواهد شد. در اين كتاب به كوشــش فرهاد طلوع كيان با آثار و گفتاري از حســن غفوري فرد، داود آذرنوش، سيدمحمد پولادگر، سيدمحمدســعيد مدني، سيدمصطفي هاشمي طبا، سيد نصرا... سجادي، علي اميني، عليرضا صفارزاده، غلامحســين شعباني، كاظم يزداني، كيومرث هاشــمي، محمد درخشان، محمدرضا داورزنــي، محمدصــادق فرجــي، محمدعلي رستگار، محمود خسروي وفا و مسعود سلطاني فر توسط انتشــارات سفير اردهال منتشر شده اســت. اين تجليل باشــكوه با مشاركت وزارت ورزش و جوانــان، كميته ملي المپيك، كميته ملي پارالمپيك، فدراسيون هايورزش جانبازان و معلولين، بنياد خيريه نور، فدراســيون جودو، فدراســيون تكواندو، فدراسيون هايورزش رزمي، فدراسيون كاراته، سازمان ورزش بسيج، سازمان بسيج ورزشكاران، كتابخانه ملي و اهداي دان 8 جودو و دان 7 تكواندو به حاج محمد مهرآيين به پاس خدمات يدريغب وي و براي بازمعرفي اين جوانمرد ورزش و تاريخ انقلاب اسلامي برگزار گرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.