ماندخطپشتملاقاسمي:هها ثابتراخودشانكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عضــو شــوراي فني مهــايتي ملي كشتي فرنگي معتقد است يگيرانيكشت كه مدعي پوشيدن دوبنده مليتيم بودند و يگفتندم پشت خط اندمانده حالا بايد ثابت كننــد ادعاي آنهــا يدليلب نبوده است.

حسين ملاقاسمي عضو شوراي فني كشتي فرنگي با اشاره به شرايط ممليتي كشتي فرنگي براي حضور در جام جهاني آبــادان :گفت بعد« از مســابقات جهاني بوداپســت تلنگري به ســرمربي ممليتي زديم كه خوشــبختانه جواب داد و باعث دگرگوني شد؛ از آن زمان حركت تيم رو به جلو بود و اشكاني با هايكمك دليريان عملكرد خوبي داشته ».است

ملاقاسمي ادامه :داد چندين« مرتبه تمرينــات را از نزديك مشــاهده كرديم و خوشــبختانه يكارانفرنگــ آمادگي و انگيــزه بالايي دارند. تيــم جواني داريم اما تمام اين نفرات چندين ميدان بزرگ را هانــدديد و از تجربه بالايي برخوردارند و چيــزي از نظر تجربه كــم ندارند. تنها نيازمنــد تقويت از نظر روحــي و رواني هســتند كه با تهايــيصحب كه خادم با آنها در حاشــيه تمرينات داشــته، تأثير خوبي گذاشته ».است

عضــو شــوراي فني مهــايتي ملي كشــتي فرنگي :گفت تمام« يكارانفرنگ مصمم هســتند كه مفروشــيك نكنند و بايد بيشتر از خودشان بخصوص در ديدار مقابل سهارو كشتي بگيرند. حضور تيم قدرتمند روســيه در مجــا جهاني باعث خوشحالي ما است و نبايد هيچ ترسي از آنها داشته ».باشيم

ملاقاســمي همچنيــن ادامــه داد: يكارانيفرنگ« كه مدعي پوشيدن دوبنده مملــيتي بودند و يگفتندم پشــت خط ايم،مانده بايد در اين ميدان خود را نشان دهند و ثابت كنند كه ادعاي آنها يدليلب نبوده اســت. بُرد و تهاباخ براي ما مهم نيست بلكه نگاه ما به جنگندگي آنهاست و به اين مســابقات هعنــوانب يك ميدان تداركاتــي براي موفقيــت در هايرقابت جهاني نگاه ».يكنيمم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.