دست الهه منصوريان در گچ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســانداكار تيم ملي ووشــو بانوان به علت مصدوميت از ناحيه دست راســت چند روزي اســت دســت مصدوم خود را گچ گرفته الههاست. منصوريان در خلال تمرينات با مصدوميت روروبه شد. طبق نظر پزشكان منصوريان تا 20 روز ديگر گچ دســت خود را باز يكندم تا تمريناتش را از سر بگيرد و براي مسابقات يونيورســياد جهاني و هايرقابت قهرماني جهان در كازان روسيه آماده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.