كانته هم مثل پوگبا 90 ميليون پوند ميارزد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

انگولو كانتــه بهترين هافبك وســط فوتبال انگليس است. اين، يك بار ديگر در بازي دوشنبه برابر منچستريونايتد و در نبرد رودررو با پل پوگبا، گرانترين بازيكن تاريخ ثابت شد. مشاركت ســتاره سابق لستر در هايموفقيت چلســي معمولا با گل همراه نيســت اما در اين بازي شــوت او از فاصله حدودا 20 متري در دقيقه 51 سرنوشــت بازي كچهارمي نهايي را روشــن كرد؛ اين دومين گل او در دو بازي با منچستريونايتد بود.

كانته در اين بازي همه جا بود و كاملا تسلط داشت. او بعيد است اخراج شود چون نيازي به لهايتك خشــن پيدا يكندنم به خاطر آرامشي كه در پوشش زمين دارد. او كاري يكندم كه فوتبال آسان به نظر برسد به خاطر اينكه در طول 90 دقيقه هميشــه جايي است كه بايد باشد با توپ يا بدون آن.

آنتونيو كونته گفته يانصافيب اســت اگر پوگبا و كانته مقايســه شــوند اما نفر دوم به شدت رشــد كرده و بهترين هايشبازي را از انتقال تابستاني به استمفوردبريج نشان داده در حالــي كه پوگبا نتوانســته يهايشباز در يوونتوس را در منچستريونايتد تكرار كند. او مقابل چلســي بد بازي نكرد اما دوباره مجبور شــد خودش را قرباني كنــد بخصوص بعد از اخراج آنــدر اررا. او مطمئنا منتظر هايبازي ملي دو هفته بعد اســت تا بتواند كنار كانته بازي كند نه اينكه مقابــل او قرار بگيرد. 30 ميليون پوندي كه چلسي به لستر براي كانته داد، تواندمي بهترين خريد فصل را رقم بزند. او لياقت دارد جوايز فردي ليگ برتر را به خود اختصاص دهد و قطعا ســه برابر آنچه برايش پول هاند،داد يارزد.مــ اگر پوگبا 90 ميليون پوند ارزد،مي كانته هم همينقدر ارزش دارد.

ماركا- كريستیانو رونالدو در آخرين اقدام ياش،تجار باشگاههاي بدنســازي ايزنجیره در مادريد باز كرده است. قبلا گزارش شده بود ستاره پرتغالي براي رســیدن به اندام ايآماده كه دارد، روزي 3 هــزار تا دراز و نشســت زندمي ولي او در مراســم افتتاح اين ههاباشــگا گفت، معمولا 3 يا 4 بار در هفته دراز و نشست ميزند: يدانــمنم« تعدادش در هفتــه حتي به هزار تا رســدمي يا نه».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.