كاري، جيمز هاردن را به تبروكوس ترجيح داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

رقابــت بــراي كســب عنــوان ارزشــمندترين بازيكــن NBA ليــگ( بسكتبال آمريكا( در مرحله گروهي فصل جاري به اوج خود رســيده است و در اين ميان يهاخيل منتظر بودند ببينند استيفن كاري، ستاره تيم گلدن استيت وريرز كه دو سال گذشــته اين عنوان را از آن خود كرد، چه كســي را شايســته كسب اين عنوان يداند.م

او در پاســخ به اين سوال كه اگر قرار باشــد بازيكني خارج از تيــم خودش را شايسته عنوان كسب MVPمعرفي كند، آن بازيكن چه كســي خواهد بود، جيمز هاردن، ســتاره تيم هيوســتون راكتس را معرفــي كــرد. كاري :گفت شــما« به نوعي مجبوريــد به بازيكنان مهايتي برتر رأي بدهيد و من اين را براســاس آمارها يگويــم.م اين اتفاقي اســت كه در تاريخ جوايــز MVP رخ داده اســت. بنابراين من فكر يكنمم كه جيمز هاردن شــايد نسبت به راسل تبروكوس گزينه بهتري ».باشــد كاري در حالي هاردن را انتخاب كرد كه تبروكوســ در اين فصل NBA هــم از نظر زآوريامتيا هــم در ميانگين تريپل هادابل در هر بازي آمار بهتري دارد 31/9( امتيــاز، 10/5 ريباند و 10/1 پاس گل در هر بازي( اما تيم او اوكلاهاما سيتي تاندر در جدول كنفرانس غرب ششم است و اين در حالي است كه هيوستون راكتس در رده سوم جدول قرار دارد. آمار هاردن هم البته بــه نوبه خود نتحســي برانگيز هاند.بود او به طور ميانگين در هر ياشباز در مرحله گروهي اين فصل 29/1 امتياز، 7/9 ريباند و 11/2 پاس گل داشته كه در مورد آخر يعني دادن پــاس گل بهترين آمار را در اين فصل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.