جباري هيات: مديره بازيكنان را نترساند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

استقلال توانســت لكوموتيو را در آزادي شكست دهد. علي جباري پيشسكوتا ستقلال در خصوص اين بازي م اســتقلال«:يگويد با نمايشي كه مقابل حريف داشت، مصمم است كه به دور بعد صعود كند. پوشانآبي در بازي با لكوموتيو باهوش عمل كرده و اجازه فعاليت به حريف را ندادند. نماينده ازبكستان تيم خوبي داشــت و اگر فضا به آنها داده شد،مي كارشان را انجام يدادندم اما بازيكنان اســتقلال راه را بســته و اجازه هنرنمايي ندادند. اگر استقلال ينبها دامــهروندا داده و كمي فاصله بين خط دفاع و هافبك را كمتــر كند، حتما به دور بعد صعود خواهد ».كرد جباري در مورد مشكلات مالي استقلال نيز اينطور :گويدمي بازيكنان« هم بايد صبور باشــند. اگر اعتصاب به ايگونه شدمي ســتقلالكها در خيرهايابازي نتيجه يگرفت،نم به هيچ قيمتي يتوانستندنم آن را جبران ».كنند

جباري در واكنش ينكهبها مهدي رحمتي پس از پايــان بازي به تك تــك اعضاي هيات مديره اشــاره كرده كه يك نفر از آنها با شماره ناشــناس بازيكنان را تهديد كــرده و ديگري خواهدمي پسرش را به باشگاه بياورد و آن يكي هم دنبال پول توجيبي ست،ا :گويدمي وظيفه« هيات مديره كمــك كردن و جذب حامي مالي است. حثعضابگراا ديگري دارند، ايدب سرمربي و بازيكن را فراخوانده و بــا او صحبت كنند، نه اينكه در هارســانه حرف بزنند. از طرفي، نبايد يفتدتفاقبايــنا عضايكــها هيــات امديرهب شماره ناشــناس با بازيكن تماس بگيرند. اين مسائل در روحيه بازيكن تأثير ».يگذاردم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.