زاده:حسن اتفاقات شهرآورد مازندران مايه تاسف است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييــس كميته انضباطي تاكيد دارد كه بــه دقت اتفاقات بازي خونه به خونه بابل و نســاجي مازندران را بررســي و راي نهايــي را صادر يكنند.م اسماعيل نزادهحس :گويدمي منتظر« گزارش اين ديدار هستيم. خوشبختانه ناظر كميته انضباطي در اين بازي حضور داشت و از لحظه به لحظه اتفاقات، مطلع هســتيم. اگر چه اصل موضوع مايه تاسف است و دو تيم از يك استان هايحاشــيه انضباطي ايجاد كرده اند اما اينكه مقامات مســوول، مخصوصا مقامات قضايي شــهر بابل به موقــع با اتخاذ تصميمات شايســته، دخالت كرده و آرامش را در محل ورزشــگاه برقرار كردند و آسيب جدي و خطرات جاني جبران ناپذير پيش نيامد، جاي تشــكر و قدرداني ».دارد نزادهحســ منتظريم«:يگويدم تا گزارش كامل از سوي مقامات رسمي مسابقه به دست ما برسد و قطعا موضوع را به دقت بررسي و در اولين فرصت تصميمات لازم را ».يگيريمم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.