اجراي را ده به يشوم سدلنیشواراپهوادسنردامپتهسژمورركتوپتدرتبريز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محسن آذري نيا ‪Mohsen Azarinia‬

تراكتورسازي تبريز سال خوبي را پشت سرنگذاشت اين تيم در حالي كه چند بازيكن خود را در نيم فصل از دست داده بود، با حكم فيفا نتوانست در اين نيم فصل تهارقاب بازيكني جذب كند و از طرف ديگر همچنان خطر كسر امتياز نيز اين تيم را تهديد كرد.مي مطالبات بازيكنان سابق اين تيم باعث شد تا حساب يهاتبريز حسابي خالي شود. اين مساله كاملا براي مسوولان تراكتورسازي نگران كننده است و حالا بايد فكري به حال پرداخت پول بازيكنان فعلي اش بكند چرا كه آنها نيز با وجود نزديك شدن به پايان فصل، نيمي از قرارداد خود را دريافت نكردند.

مشكلات مالي هايباشــگاه ليگ برتري، مربوط به امسال و سال گذشته نيســت و سالهاي ســال بي توجهي به وضعيت هاباشــگاه و مديريت هايتيم ليگ برتري باعث شده شرايط بغرنجي از نظر مالي بر اين هاباشگاه حاكم شود. اين مســاله به طور حتم دلايل زيادي دارد كه در صدد برشمردن آنها نيستم و البتــه فارغ از عملكــرد مديريت اين ها،باشگاه بايد نگاه جدي هم به قوانين فدراســيون فوتبال و عملكرد مديران گذشــته اين فدراســيون نيز داشــت چرا كه برخي آييــن ههاينام مقطعي و يتوجهــيب به اجــراي برخي قوانين توسط فدراســيون فوتبال در گذشته و حال باعث بدهكارتر شــدن هايباشگاه ليگ برتري شده است.

هعنــوانب مثــال قوانيــن فيفا و كنفدراســيون فوتبال به طور واضح و شفاف به سودآور بودن ههايباشگا ليگ برتري تاكيد كرده و در غير اين صورت اين هاباشگاه مجوز حضور در ليگ برتر را نخواهند داشت اما فدراسيون فوتبال در عمل بــه اين قوانيــن هرگز موفق نبوده و هميشــه ملاحظاتي را مدنظر قرار داده است.

در هــر صــورت مشــكلات مالي هاباشــگاه و بدهكاري آنها در اين فصل به اوج خود رســيده و باعث محروميت چند باشــگاه ليگ برتري شــده است كــه از جملــه توانمي به اســتقلال و تراكتورسازي اشاره كرد. حتي حالا كار به جايي رسيده است كه باشگاه بزرگي مثل پرسپوليس براي فرار از كسر امتياز و تهايمحرومي مشابه دست به دامن هواداران و پيشكسوتان خود شودمي تا بتواند پول بدهي هايش را جور كند.

هــر چنــد انتقادهــا و حــرف و ثهاييحدي در اين باره وجود داشــت و يهــابرخ انتقادات تندي نســبت به اين عملكرد هاپرسپوليسي داشتند، به هر حال اين اتفاق رخ داد و بخشــي از مشكلات مالي پرســپوليس به صورت مقطعي حل شد. اين موضوع ظاهراً به مذاق برخي از ههاباشــگا كه هواداران زيادي دارند، خوش آمــده و درصدند از اين مســاله براي حل مشكلات مالي خود اســتفاده كنند. همانطور كه گفته شد باشــگاه تراكتورســازي امسال به خاطر همين مشــكلات مالي از نقل و انتقــالات بازيكن محروم شــد و طبق حكم فيفا حتي از بازيكناني كه در نيم فصل جذب كرده بود تواندنمي استفاده كند. اين همه مشكلات اين تيم خوب تبريــزي نبود چرا كه شــكايت برخي بازيكنان خارجي اين تيم در گذشــته، اين باشــگاه را كــه در رقابت و كورس قهرمانــي در ليگ برتــر و جام حذفي اســت، در خطر كســر امتياز قرار داده بود و احتمال قوي وجود داشــت كه از تيم تراكتورســازي در صورت پرداخت نكردن مطالبات شــاكيان كسر امتياز شود.

بــه هميــن جهــت مســوولان تراكتورسازي مجبور شدند قريب به 3 ميليارد تومان از بودجه فعلي باشگاه را كه قرار بود به حســاب بازيكنان واريز شود به حساب شــاكيان واريز كنند تا حداقل خطر كســر امتياز فعلا از ســر تراكتورسازي برداشــته شود. هر چند هنوز اعلام رسمي از حكم فيفا در باره تراكتورسازي در دست نيست اما به نظر يرســدم با پرداخت بدهــي طلبكاران كســر امتياز از تراكتورســازي منتفي شود. اين خبر خوب براي يهاتراكتور خيلي هم خوشــحال كننده نبود، چرا كه بازيكنان فعلي اين تيم حســابي از دست مسوولان تيم شاكي هستند.

آنها با وجود نزديك شدن به پايان فصل هنوز بيش از نيمي از قرارداد خود را دريافــت نكردند و انتظارشــان اين اســت كه قبل از بازي هفته بيســت و پنجــم ليگ برتر و حتــي قبل از پايان سال بخشــي از مطالباتشان را دريافت كنند. اين در حالي اســت كه ظاهراً در حساب باشــگاه پولي نيست و پرداخت بدهي قبلي باشــگاه، حســابي حساب باشگاه را خالي كرده است.

اين مساله و فشار بازيكنان و البته پروژه نســبتا موفق! هاپرسپوليسي در دريافت پول از هواداران باعث شــده تا مســوولان تراكتورسازي نيز در تدارك ايــن موضــوع باشــند كه بــراي رفع مشكلاتشان دســت به دامن هواداران تراكتورسازي شوند.

هر چند هنوز اين مســاله قطعي نشــده اســت اما ظاهراً راهــي براي مســوولان اين تيم باقــي نمانده و در صورتي كه نتوانند پول بازيكنانشــان را پرداخت كنند، اين تيم براي ادامه ليگ با مشكل جدي روروبه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.