ميرشمسي: يك ماه براي مسابقات جهاني فوتبال ساحلي وقت داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدحسين ميرشمسي سرمربي تيم فوتبال ســاحلي كشورمان كه در مســابقات قهرماني آسيا سكوي اول را به دســت آورد و تيم را به جام جهاني رساند، در مورد اين مسابقات يگويد:م در« مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي جام جهاني به مقام اول رســيديم. ما ريزيبرنامه يكساله براي حضور در اين يهاباز داشتيم و لطف خدا شامل حال ما شد و توانســتيم با قهرماني در اين يهاباز ســهميه حضور در جام جهاني را كســب كنيم. تيم يكدل و يكدستي از راس مديريــت تا بازيكنان داريم. در حــال حاضر اوضاع مالــي هم به مرور زمان بهتر شــده و شــرايط خيلي بد ».نيست ميرشمســي با بيان اينكه در آســيا هايتيم ايران، امارات و ژاپن از هايبهترين فوتبال ســاحلي هستند، ادامه :يدهدم خدا« را شــكر توانستيم در ترينحساس مسابقه در نيمه نهايي برابــر ژاپن 8 بر 6 پيروز شــويم اما در فينال با توجه به اينكــه صعودمان به جام جهاني قطعي شــده بود با آرامش بيشــتري امارات را شكست داديم كه در اين تهارقاب مختاري هعنوانب آقاي گلي و ترينفني بازيكن ».رسيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.