پاداش 15 ميليوني فدراسيون فوتبال به تيم ملي ساحلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آخريــن نشســت هيات رييســه فدراسيون فوتبال با حضور مهدي تاج رييس فدراسيون، علي كفاشيان نايب رييس اول، عليرضا اســدي دبير كل، حيدر بهاروند سرپرست سازمان ليگ، ليلا يزادهصوف سرپرست نايب رييسي فدراسيون، هدايت ممبيني، عبدالكاظم طالقانــي، محمود شــيعي و فريدون اصفهانيان پيش از ظهر ديروز در مركز مهايتي ملي برگزار شد.

در اين جلســه نامــهآيين رفتاري فوتبال كشــور از ســوي اعضــاي هيات رييسه تصويب و مقرر شد اتحاديه فوتبال در قالب مشاوره در خصوص صدور مجوز ايحرفــه هاباشــگاه در صــورت نياز با ســازمان ليگ برتر همكاري داشته باشد. همچنين مقرر شــد پاداش 15 ميليون تومانــي به اعضاي تيم فوتبال ســاحلي كه عنوان قهرماني فوتبال ســاحلي آسيا را كسب كرد، اهدا شود. همچنين در اين جلســه مقرر و مصوب شد تا ههاييباشگا كه نــزد فيفا و هايســازمان نالملليبي داراي حكم انضباطي هســتند تا تعيين تكليف وضعيت پرونده بازيكنان و مربيان خارجــي در فيفــا، حق جــذب و انعقاد قــرارداد و به كارگيري آنهــا را در ليگ ايران نخواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.