بكام، مرد چند صد ميليون پوندي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ديويد بكام يكي از خبرسازترين هايچهره فوتبالي است. حتي حالا كه فوتبال را كنار گذاشــته و از دوران جواني فاصله گرفته، همچنان مندانعلاقه زيادي دارد و يهاخيل پيگير خبرهايي هستند كه ردي از او در آن وجود دردارد. اين بين البته ههارسان هم هميشه توجه ايويژه به او و خانواده اش داشته و دارند. به همين خاطر است كه حتي كوچكترين اتفاقات زندگي ديويد و ويكتوريا بكام در ههارســان منعكس شــود.مي در همين راستا روزنامه »سان« تحقيقي درباره ميزان ثروت اين ستاره بازنشسته فوتبال انگليس و دنيا انجام داده و نتايج آن را منتشر كرده است. بر اين اساس، مشخص شده او امســال متوسط روزي 71 هزار پوند درآمد داشته. هر چند رقم دقيق ياشدريافت در طول ماه مورد اشاره قرار نگرفته است. البته برخي شهايگزار تاييد نشده از 500 هزار پوند در هفته خبر ســوديدهد.م 8/۶ ميليون پوندي از هاندازيرا يك شركت در عرض تنها 7 ماه و درآمد 11/4 ميليون پوندي از فروش حق تصوير، ديگر درآمدهاي جانبي اخير ســتاره سابق منچستريونايتد تلقي يشود.م همچنين شركت DB دي( بي( كه تحت مالكيت او، همسر و يكي از فرزندانش است، تنها در سال ،2015 درآمد 3۶/۶3 ميليون پوندي داشت. البته اين ستاره فوتبال كارهاي خيريه زيادي هم انجام دهد.مي بكام عنوانبه سفير يونيســف، براي كمك به كودكان فقير در نقش شواليه بنياد خيريه خودش درآمدزايي كرد. در اين شــرايط اصلا عجيب نيســت مردي كه اكنون 280 ميليون پوند سرمايه دارد، فرزند 12 اش،ساله رومئو را در حال صرف 45 هزار پوند در يك روز براي خريد از شركت »بوربري« ببيند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.