بد اندر خوب!

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

پیروزي 2 بر صفر برابر لکوموتیو ازبکستان در شبي که هم استقلال خوب بازي کرد و هم شــانس آورد که حریف زهر مورد انتظار را در حملاتش نداشت، هپروند هايآبي تهراني را در ســال 1395 بست. سالي که اگر بگوییم خوب بوده است، به هــواداران کم لطفــي ایمکرده و اگر بگوییم چیزي جز بد نبــوده، برخي حقایق را نادیده ایم.گرفته اســتقلال فصل گذشته را در شرایطي با یك نایب قهرماني جام) حذفي( و عنوان ســومي لیگ) برتر( پشت سر گذاشت که در هر دو مدعي نخست قهرماني تلقي شــد.مي در نتیجه وقتي در پایان فصل ســران وقت استقلال پرویز مظلومي را کنار گذاشــتند و اداره تیم را به علیرضا منصوریان سپردند که دو سال در نفت تهران کارهایي کرده بود، کارســتان به نظر رســیدمي کاري صحیح انجام گرفته اســت. 9 ماه بعد از آن تاریخ اثري از آن حس نیســت. منصوریان البته یك جوانگرایي ســابقهکم و گسترده را در استقلال به اجرا نهاده اما در پس ههایيزمین کار يکندم که هیچ چیز آن جور نیست. دستیاران وي، بهترین دستیاراني نیستند که يتوانســتندم برگزیده شــوند و خود او نیز در برخي روزهــا يهامگیرتصمی و شهالغز و رفتارهایي داشته که اصلا در حد سرمربي استقلال نیست.

مدیران باشــگاه یکي از دیگري اثرترکم و کار تشــکیلاتي در این باشگاه فاقد نظم و وحدتي است که از باشگاهي مثل استقلال انتظار آن رود.مي این تیم با انواع هاحاشیه و مشکلات مالي در طول سال رو به پایان درگیر بوده است و جدیدترین مشکل که از ناتواني در جذب آندو تیموریان و سرور جباروف شکل گرفت،مي نشان داد که مدیران آبي در خواب گراني به ســر يبرندم و حتي وقت خواندن ههاينام اداري رسیده به باشگاه را ندارند و یا دارند و خوانندمي ولي آن را جدي يگیرند!نم

براي يهايســرخاب پایتخت معیارهاي موفقیت یا ناکامــي با هر تیم دیگري فرق يکند.م وقتي در نفت یا سایپا باشید حتي کسب هايرتبه سوم تا پنجم لیگ موفقیتي بزرگ تلقي يشــودم و در جامگانسیاه و صبا ماندن در لیگ برتر نهایت موفقیت است اما در استقلال و پرسپولیس باید جام بیاورید و به رغم همندبهر بودن سرمربیان استقلال مظلومي) و منصوریان( از هايمهره تواناي متعدد در سال تقریبا تمام شــده 1395 چنین چیزي اصلا تحقق نیافت و عجیب اســت که هر دو مربي آشــنا با واقعیت فوق يگویندم از نحوه برخورد مردم و کارشناسان با خود ناراحتند و آن را نامنصفانه يدانند.م

تحلیل نحوه کار فني يهاآب بدون بررسي میزان کارآیي هیات مدیره آن غیرقابل انجام اســت و باید پذیرفت تغییر بیش از حد اعضاي هیات مدیره يهاسرخاب طي لهايســا اخیر که بر اثر مهايتصمی نه چندان موثر برخي مسوولان ورزش شکل گرفته، هرگونه استمرار و ثبات و هايپایه کسب درخشش ماندگار را از هاآبي گرفته اســت. در عین حال باید پذیرفت که سرمربیان استقلال هم در سال 1395 دور از چیزي نشان دادند که از آنها انتظار يرفت.م مظلومي در سترینحسا لحظات لغزید و مهاجا از مشتش بیرون افتاد و منصوریان تا به حال حتي به سایه یك جام نزدیك هم نشده است و عجیب است که هر دو با سیدمهدي رحمتي مشکل اساسي داشته و هرگز هم فکري موثر و کارگشــا در این ارتباط نکرده و برعکس از او هايتعریف گنده« »گنده هم هاند!کرد

هاآبي در حالي به نوروز 1396 هاندرسید که بابت آثار مثبت جوانگرایي هايماه اخیرشــان مانددلگر و حق هم دارند که این احســاس را داشته باشند زیرا در 12 دیدار آخر داخلي و شــانخارجي فقط یك باخت مقابل) الاهلي امارات( هاندداشت و 9 تا را اند.برده این جوانان و به ویژه اســماعیلي، باقري، قرباني، نورافکن، هر دو حسیني مجید) و حســین( و البته رضایي آینده استقلال را روشن جلوه يدهندم ولــي این جوانگرایي هم اجباري بود و فقــط زماني صورت گرفت که منصوریان از برخي نامداران تیمش قطع امید کرد.

هاآبي اگر همان باشگاهي باشند که هاسال است شناسیممي دانندمي که این کارنامه براي شــانتوصیف و تعریف از آنها در سال 95 اصلا کفایت يکند.نم سالي که نتوانید بگویید یك باشگاه در هاياندازه استقلال واقعا خوب بوده است یا بد، به معناي حترصری و ترخودماني این يشودم که سال بسیار بدي را سپري کرده است مگر اینکه با خود رودربایستي داشته باشیم و دلمان نیاید که دل دوستان افتخاري) و منصوریان( را بشکنیم!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.