ايران ورزشي آنلاين

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ایران ورزشی آنلاین به بخش دیگری از نیازهای مخاطبان پاسخ میدهد. اگرچه ســایت ایران ورزشی یخواهدنم رمحورخب باشد اما در کنار روش و منش یاشاصل که نگاه منتقدانه به رویدادهای ورزشــی است، پوشش خبــری اتفاقات ورزش را نیز برای مخاطبان خود بــر عهده دارد. با ایران ورزشی آنلاین همراه باشــید. ما اولین مهاقد را در هاندازیرا سایت خود یداریــمبرم و خیلی زود در فرم و محتوا به ههایاید هتریتاز میرســیم. در قضاوت عملکرد ما ســخت گیر باشــید و هر آنچه را در جســتار کار ما یپســندیدنم به ما گوشــزد کنید. آدرس ما را هم که ميشناســید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.