پیروزی پرگل الفتح عربستان مقابل الجزيره

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در ادامه هفته ســوم تهایرقاب لیگ قهرمانان آســیا، دیشــب الفتح عربســتان میزبــان الجزیره امارات بــود و این بازی با برتری 3 بــر یك تیم عربســتانی به پایان رسید.

الفتح با این برد 4 امتیازی شــد و در رده سوم ایستاد و الجزیره امارات هم بدون امتیاز قعرنشــین دراســت. این گروه دیدار استقلال خوزســتان و لخویا با تساوی یك بر یك به پایان یارانرسید. پورموسوی با 7 امتیاز صدرنشین هستند و لخویا با 5 امتیاز دوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.