لاستقلاخو ن ـ ل وی ق نطریمااييخآیبكرتادزسصدك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شنبهسه ،۹5/12/24 هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا، گروه دوم مسابقات، ساعت ،17 ورزشگاه غدير، تماشاگر: 16 هزار نفر استقلال خوزستان يك گل: حسن بيت سعيد ـ7) پنالتي( لخوياي قطر يك گل: اسماعيل )11محمد) داور: ما نينگ ها:كمك شي ژيانگ، ژانگ چنگ از چين اخطار: سلمان بحراني، آرش افشين استقلال) خوزستان(، علي عفيف، اسماعيل محمد، محمد تريسور، محمد موسي لخويا() اخراج: محمد تريسور ـ۹1) كارت زرد دوم( بازيكن برتر: محمد طيبي استقلال) خوزستان( استقلال خوزستان وحيد شيخ ويسي، عقيل كعبي، دانيال ماهيني ۹۴) - محمد شريفي(، محمد طيبي، پيمان شيرزادي، فرشاد سالاروند، سلمان بحراني، حســن بيت ســعيد، مهدي مومني ۷۶) - نانگ(، مهدي زبيدي، آرش افشين ۶۶) - علي اصغر عاشوري(

سرمربي: سيد سيروس پورموسوي لخويا قطر قاســم برهان، محمد تريسور، محمد موســي، فلورس، علي عفيــف، لويز مارتين، اســماعيل محمــد، نام تاي هي، يوســف 55العربي) - معز علي(، يوســف المســاكني 2۶) - خالد مفتاح(، كريم بوضيف. سرمربي: جمال بلماضي

ديدار حســاس استقلال خوزستان مقابل تيم چند مليتي لخوياي قطر در حالي استارت خورد كه شاگردان پورموسوي صدرنشــين گروه خــود بودند و تلاش داشــتند در اين بازي خانگي مثل دو بازي بيرون از خانه پيروز ميدان باشند.

هر چند حريف اســتقلال با ههايســتار ميلياردي خود چشم به سه امتياز دوخته بود اما بازي خوب نماينده كشورمان باعث شد اولين گل براي هااهوازي به ثبت برسد.

در حالــي كه هنــوز ۶ دقيقه از بازي نگذشــته بود پاس مهدي مومني از ســمت چپ درون شــش قدم به بيت سعيد رســيد و او قصد شوت به سمت دروازه لخويا داشت كه مدافع لخويا روي او خطا كرد تا داور نقطه پنالتي را نشان بدهد، بيت ســعيد پشت اين ضربه ايستاد و بر خلاف حركت قاسم برهان دروازه لخويا را باز كرد.

با اين گل يها،اســتقلال يهاقطر خيلي زود تلاش كردند به دروازه استقلال نزديك شوند كه در دقيقه ۱۱ ضربه ارسالي بازيكن لخويا با ضربه ســر مدافع جلو كشيده اين تيم، درون شش قدم به اسماعيل محمد رسيد و اين بازيكن با يك ضربه سر به راحتي دروازه استقلال خوزستان را باز كرد.

چند دقيقه بعد از اين گل براي اســتقلال خوزســتان به سختي گذشــت و بلافاصله بعد از گل شــوت محكم يوسف المساكني را شيخ ويسي به سختي دفع كرد.

دقيقــه ۱۹ بازي پــاس عالي علي حســن عفيف درون محوطه شش قدم به يوسف العربي رسيد اما ضربه اين بازيكن را شيخ ويســي به زيبايي دور كرد كه البته كمك داور اعلام آفسايد كرده بود.

حملات يهاقطر ادامه داشت و دقيقه 2۷ شوت از راه دور يوسف العربي با اختلاف بسيار كم از دروازه استقلال خوزستان به بيرون رفت اما هر چه قدر در بازي پيش رفتيم شــاگردان پورموسوي بهتر ظاهر شدند و توانستند دروازه هاقطري را به شدت تهديد كنند.

دقيقه ۳5 بازي اوت دستي بلند پيمان شيرزادي با ضربه بيت ســعيد و سپس مهدي زبيدي همراه شد كه قاسم برهان به زيبايي توپ را بيرون كشــيد و در ادامه شوت محمد طيبي را باز هم باندروازه لخويا به كرنر فرستاد. اين بهترين موقعيت هااســتقلالي بود كه با درخشش برهان از دست رفت. دقايق باقيمانده از نيمه اول با برتري كامل ميزبان به پايان رســيد تا كار در نيمه دوم پيگيري شود.

با سوت مجدد داور نيمه دوم بازي استارت خورد در حالي كه همچنان شــاهد برتري شاگردان پورموسوي بوديم، تلاش دو تيم براي نزديك شدن به هادروازه ادامه داشت. دقيقه 5۳ بازي ضربه ســر زبيدي راه زيادي تا دروازه حريف نداشت كه برهان باز هم مانع گلزني هااستقلالي شد.

ادامه بازي در حالي كه احســاس شدمي يهاقطر به يك امتياز راضي هســتند، با برتري كامل ميزبان پيگيري شد اما اين برتري براي هااهوازي سودي نداشت و بازي در پايان ۹0 دقيقه و بــا 5 دقيقه هايوقت اضافه با همان نتيجه نيمه اول به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.